1. Головна
  2. /
  3. Методична робота

Методична робота

Якість, результати навчально-виховного процесу навчального закладу залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у Бериславському ЗПЗСО № 3 сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку. Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

У сучасній школі методична робота повинна здійснюватися  за такими напрямами:

1) поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії, методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання;

2) вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей;

3) освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;

4) освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики і принципів активізації навчальної діяльності учнів, формування у них наукового світогляду з урахуванням вимог етнопедагогіки;

5) систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;

6) упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

«Затверджено»
Педагогічною Радою школи,
протокол № 3-в від 31 серпня 2023 р.

Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби навчального закладу.

Рада є колективним суспільним органом, об’єднує на добровільній основі педпрацівників навчального закладу.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в навчальному закладі.

Методична рада в своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів управління всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і правовими актами школи.

Методична рада створюється для вирішення наступних завдань, покладених на навчальний заклад:

– координація діяльності методичних об’єднань (МО) та інших структурних підрозділів методичної служби навчального закладу, направленої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;
– розробка основних напрямів методичної роботи навчального закладу;
– формування мети і завдань методичної служби навчального закладу;
– забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;
– організація дослідно-пошукової, інноваційної і проектно-дослідницької діяльності в навчальному закладі, напрямів на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;
– організація консультування педпрацівників навчального закладу з проблем вдосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;
– розробка заходів щодо узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду педпрацівників навчального закладу;
– участь в атестації педпрацівників навчального закладу;
– проведення педагогічних і методичних експериментів з пошуку та апробації нових технологій, форм і методів навчання;
– професійне становлення молодих (початківців) викладачів;
– виявлення, узагальнення і розповсюдження позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих вчителів;
– організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;
– упровадження в навчальний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення навчальних занять та упровадження їх в навчальний процес.

– аналіз результатів освітньої діяльності по предметах;
– участь в розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального об’єму і змісту навчальних програм;
– розгляд та оцінка інтегрованих навчальних програм по предметах, що вивчаються, і узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення вимог державних освітніх стандартів;
– обговорення доробок навчально-методичних доробок і дидактичних матеріалів по предметах;
– підготовка і обговорення методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації і кваліфікаційного рівня вчителів;
– обговорення доповідей з методики викладання принципових питань програми, обговорення і затвердження календарно-тематичних планів;
– обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;
– розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницькою роботою вчителів;
– організація і проведення педагогічних експериментів по пошуку та упровадженню нових інформаційних технологій навчання;
– застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;
– розробка і вдосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, презентацій, таблиць і т.д.), а також методики їх використовування в навчальному процесі;
– вдосконалення навчальної лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальних комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення);
– взаємовідвідування занять як усередині методичного об’єднання, так і між вчителями різних методичних об’єднань з метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів;
– сумісні засідання із спорідненими і взаємозабезпечуючими ШМО в цілях обміну досвідом роботи;
– вивчення досвіду роботи споріднених МО інших навчальних закладів та обмін досвідом з цієї роботи;
– вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями і малодосвідченими вчителями;
– розробка положень про проведення конкурсів, змагань, предметних олімпіад.

І. Організаційно-педагогічна:

– сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
– створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
– здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо);
– розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;
– координація діяльності з питань методичної роботи з іншими підрозділами професійної освіти – кущовими, районними методичними об’єднаннями, інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників;
– організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;
– організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами;
– проведення первинної експертизи стратегічних освітніх документів (програм, навчальних планів тощо).

ІІ. Інструктивно-методична:

– інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;
– оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни;

ІІІ. Пошуково-дослідницька:

– стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;
– контроль процесу та результатів комплексних досліджень, проектів, експериментів, здійснюваних в закладі освіти;
– вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в школі;
– організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

ІV. Вивчення узагальнення й поширення передового досвіду:

– вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу;
– створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

До складу ради входять голови МО, досвідчені вчителі, директор і заступники директора навчального закладу. Склад ради затверджується наказом директора навчального закладу.

У складі ради можуть формуватися секції з різних напрямках діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична, розробка змісту і т.п.)

Керує радою заступник директора з методичної роботи. Для забезпечення роботи ради обирається секретар.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором школи і затверджується на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

Періодичність засідань ради – 1-2 рази на семестр. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов’язаний поставити до відома членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради і секретарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних працівників. По кожному з обговорюваних на засіданні питань приймаються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.

Методична рада має право:

– готувати пропозиції і рекомендувати вчителів для підвищення кваліфікаційного розряду;
– висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;
– порушувати питання щодо публікації матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений в методичних об’єднаннях;
– порушувати питання перед адміністрацією школи про заохочення педпрацівників навчального закладу за активну участь в дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;
– рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;
– висувати вчителів для участі в конкурсах «Вчитель року» і «Класний керівник року».

В своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором школи (або призначеною ним особою) відповідно до планів методичної роботи і внутрішкільного контролю.

Затвердити структуру методичної роботи в 2023-2024 навчальному році та призначити керівниками МО учителів:

•           суспільно-гуманітарного циклу — Гудим О.О.,

•           фізико-математичного циклу — Павленко Н.М.,

•           природничого циклу — Матвєєнко Л.О.,

•           художньо-естетичного циклу — Богомолову Н.Ю.,

•           початкових класів — Яковлєву А.В.,

•           асистентів вчителів — Заваду Є.О.,

•           класних керівників — Носкову І.О.

Людям із порушенням зору